Photo Gallery: Huby(Fungi), Rastliny(Plantae), Cicavce(Mammalia), Vtáky(Aves), Plazy(Reptilia), Hady(Serpentes), Obojživelníky, Ryby(Pisces), Motýle(Lepidoptera), Muchy(Diptera), Chrobáky(Coleoptera), Lacewings(Neuroptera), Kobylky(Orthoptera), Vážky(Odonata), Ostatné zvieratá,
Nové fotografie

Fotogaleria rýb


Zoznam druhov:

Amur biely (Ctenopharyngodon idella)
Blatniak tmavý (Umbra_krameri)
Býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus)
Býčko hlavatý (Neogobius kessleri)
Býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus)
Býčko piesočný (Neogobius fluviatilis)
Býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus)
Býčkovec amurský (Perccottus glenii)
Čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus)
Červenica obyčajná (Scardinius erythrophthalmus)
Čík európsky (Misgurnus fossilis)
Hlaváč európsky (Cottus gobio)
Hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus)
Hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus)
Hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser)
Hrúz obyčajný škvrnitý (Gobio gobio)
Hrúzovec sieťovaný východný (Pseudorasbora parva)
Jalec hlavatý (Leuciscus cephalus)
Jalec hlavatý (Squalius cephalus)
Jalec maloústy (Leuciscus leuciscus)
Jalec tmavý (Leuciscus idus)
Jeseter hviezdnatý (Acipenser stellatus)
Jeseter malý (Acipenser ruthenus)
Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedti)
Jeseter sibírsky (Acipenser baeri)
Kapor obyčajný (Cyprinus carpio)
Karas obyčajný (Carassius carassius)
Klipka hrostistá (Heniochus acuminatus)
Koliza krpatá (Colisa lalia)
Kolok veľký (Zingel zingel)
Kolok vretenovitý malý (Zingel streber)
Lieň obyčajný (Tinca tinca)
Lipeň tymianový (Thymallus thymallus)
Lopatka dúhová (Rhodeus sericeus)
Mieň sladkovodný (Lota lota)
Mihuľa potočná (Lampetra planeri)
Mrena severná (Barbus barbus)
Nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)
Ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides)
Ostriež obyčajný (Perca fluviatilis)
Ostriežik purpurový (Pelvicachromis pulcher)
Ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus)
Pangasias spodnooký (Pangasius sutchi)
Piest zelenkavý (Abramis bjoerkna)
Pleskáč siný (Abramis ballerus)
Pleskáč tuponosý (Abramis sapa)
Pleskáč vysoký (Abramis brama)
Ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus)
Plotica červenooká obyčajná (Rutilus rutilus)
Pĺž balkánsky (Cobitis elongatoides)
Pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica)
Podustva severná (Chondrostoma nasus)
Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)
Pstruh potočný (Salmo trutta)
Slíž severný (Barbatula barbatula)
Slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus)
Sumček hnedý (Ameiurus nebulosus)
Sumec veľký (Silurus glanis)
Tetra priesvitná (Pristella maxillaris)
Úhor európsky (Anguilla anguilla)
Vyza veľká (Huso huso)
Zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca)

CZ Chtěli byste některé obrázky v lepší kvalitě?
Napište nám: Josef Hlasek

Photo Gallery: Mushrooms(Fungi), Plants(Plantae), Mammals(Mammalia), Birds(Aves), Reptiles(Reptilia), Snakes(Serpentes), Amphibians, Fishes(Pisces), Butterflies(Lepidoptera), Flies(Diptera), Beetles(Coleoptera), Lacewings(Neuroptera), Grasshoppers(Orthoptera), Dragonflies(Odonata), Other Animals,
New Photos

HOME

TOPlist